Zarządzanie w oświacie/Menadżer oświaty - niepubliczne Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

 

ADRESACI:

Oferta skierowana jest do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół oraz osób, które pragną podwyższyć swoje kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych
w oświacie.

CEL STUDIÓW:

Program proponowanych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług studiów podyplomowych, obok specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia placówki oświatowej, kładzie nacisk na rozbudowę umiejętności zakresu diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków rozwoju placówki. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania personelem, finansami, i projektami. Zapozna się z prawem oświatowym i jego praktycznym zastosowaniem. Absolwent studiów będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz przewidywać
i oceniać skutki podejmowanych decyzji i działań w zakresie zarządzania placówką oświatową.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

·        Studia trwają 2 semestry, 205 godzin zajęć dydaktycznych

·        Zajęcia w formie warsztatów oraz ćwiczeń)

·        Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela)

·        Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

·        teoretyczna i praktyczna podstawa organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi oraz ogólna wiedza dotycząca ekonomicznych. społecznych, historycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju oświaty, sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia ewaluacji i zarządzania zasobami ludzkimi,

·        umiejętność skutecznego planowania pracy placówek oświatowych i organizowania współpracy ze środowiskiem lokalnym

·        świadomość znaczenia wiedzy prawniczej, ekonomicznej i pedagogicznej dla organizowania pracy placówki oraz rozwijania właściwych więzi w środowisku, a także wartości etycznego działania.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁY