Kwalifikacje nauczycielskie - niepubliczne Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

 

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

CEL STUDIÓW:

Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

ORGANIZACJA NAUKI:

·        Studia trwają 3 semestry, 450 godzin ( w tym 150 godzin praktyk).

·        Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).

·        Studia kończą się egzaminem ustnym.

·        Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kwalifikacji nauczycielskich.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

Absolwent będzie miał uprawnienia do:

·        zajmowania stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (świetlica szkolna, internat itp.),

·        realizacji treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

·        podejmowania i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych (współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik wspomagający proces edukacyjny),

·        samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań w obszarze rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem
w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁY